Om bibliodrama – Hur började det?

Ottar Reinertsen

Upphovet till bibliodrama och datum för dess tillblivelse är lite svårt att ringa in. – Man började i Tyskland på 1970-talet att använda någon sorts ”levande bibelstudium” i konfirmandarbetet. Förgrundsgestalt var Hans Ruedi Weber  (Experiment med bibelstudier – Verbum  1983). Weber menade, att Bibeln är den enda bok som ”läser mig”. Så uppkom den pedagogiska linjen i bibliodrama. 

Vid en konferens i England upptäckte man, att bibliodrama kan fungera på ett terapeutiskt plan också. Man anknöt till J L Moreno, som hade skapat psykodramat, och man nämnde C G Jung och hans syn på hur symboler, myter och sagor kan påverka oss på djupet.

Man upptäckte, att den subjektiva upplevelsen av en bibeltext kan komplettera och berika den andliga processen – samtidigt som man studerar den vanliga mer teoretiska bibelforskningen (exegetiken) och bibeltolkningen (hermeneutiken).

Bibliodramat fick en snabb spridning i Tyskland och Ungern, England, USA, Sydamerika, Norge, Sverige, Danmark och Finland. 

 

I bibliodrama räknar man med att en text har två ramar:

1) Den kunskap om texten som är tillgänglig. -  Då måste man vara medveten om, att vissa enskilda ord hör till olika kulturella traditioner.

2) Den enskilde deltagarens upplevelse. -  Någon kan bli drabbad av ett särskilt bibelställe med egna associationer. Det är viktigt att ge utrymme för varje deltagare att få möjlighet att dela med sig av sina tankar och känslor, antingen i ett bibliodrama eller i ett samtal i gruppen.  Närhelst vi arbetar med bibliodrama, bör var och en få känna detta:  Här får jag säga vad jag vill  - vara den jag är - visa vad jag känner – vara accepterad.

Vad är det för skillnad mellan å ena sidan bibliodrama och å andra sidan kyrkospel / liturgiskt drama?

I bibliodrama sysslar jag med en bibeltext för min egen utvecklings skull, för att fördjupa min tro. Detta kan naturligtvis också ske i kyrkospelsarbetet, men där har man en annan ambition att öva in och framföra - dela med sig av en färdig produkt. 

  

Sammanfattning

Bibliodrama innebär att arbeta med bibeltexter utifrån ett psykodynamiskt synsätt, där innehållet i texten relaterar till mitt eget liv. Detta sätt att arbeta med texter kan leda till en emotionell upplevelse och därmed en fördjupad insikt om textens budskap.  

 

*

 

Ottar Reinertsen är präst, psykoterapeut och bibliodramatiker från Bergen, Norge

(Ovanstående är kortfattade minnesanteckningar av Anna-Karin Elfstrand från ett bibliodramaseminarium  på Lilleskog i mars 1996.)