Vad är kyrkospel?

Ur Teater och kyrka av 
Lena Sjöstrand, Kultur 98, 
Mitt i församlingen 1998:1

Dramatik kan gestaltas utanför scenen och liturgi kan gestaltas på andra platser än i kyrkorummet. Liturgin kan i sig beskrivas som ett drama och i dramatiken finner vi ibland ritens språk.

Relationen mellan teater och kyrka kan beskrivas ur olika perspektiv.

Det liturgiska dramat har sina rötter i 800-talets Mellaneuropa, i den benediktinska kloster- traditionen.

Dramat var ursprungligen en form av musikalisk utsmyckning av mässan. Genom sin inlevelse i påskliturgin övergick munkarna från att sjunga eller läsa dialogen mellan kvinnorna och änglarna vid graven till att gestalta den. Det liturgiska dramat var fött!

Under 1200-talet uppstod de sk mysteriespelen, som framfördes på modersmålet av lekmän utanför kyrkan. Spelen tillhörde stadskulturen och framfördes av borgarna, de olika skråna. Det latinska namnet för skrå, ministerium, har gett spelen dess namn. Dessa spel kompletterade påsk- och juldramerna och tog upp hela frälsningshistorien från skapelsen till den yttersta tiden.

Mirakelspel var en annan typ av spel som uppstod ur det liturgiska dramat. Spelen skildrade helgonens liv och byggde på olika legender. Ytterligare en genre är de sk passionsspelen som gestaltade Kristi lidande, död och uppståndelse.

Moralspelen eller moraliteterna handlar, som namnet anger, om hur man ska leva rätt och riktigt. Medan mysteriespelen gestaltar frälsningshistorien, visar moraliteten vägen till frälsning. 

Efter reformationen blev bibeldramer vanliga. Det var dramatiserade bibeltexter som bl a fyllde en pedagogisk funktion, både för aktören och åskådaren. Flera av dessa spelformer är levande också idag.

Intresset för religiös dramatik förnyades efter andra världskriget. I Sigtuna på 1950-talet uppstod på nytt det liturgiska dramat i samarbete mellan regissören Tuve Nyström och prästen och författaren Olov Hartman. Återigen ville man lyfta fram den dramatiska dimensionen i liturgin. 

Gestaltande och kroppslighet var centralt, och synen på liturgin som en händelse, ett drama, levande. Liturgi, sade man, är aldrig enbart texter i en bok, en undervisningssituation eller endast förkunnelse. Liturgi är gestaltande och inlevelse och det som uppstår när liturgins texter, de bibliska berättelserna och våra egna liv får kropp och närvaro i en gudstjänstfirande församling inför Guds ansikte.

Olov Hartman definierar kyrkospel som ”en dramatisk handling, avsedd för kyrkorummet, underordnad de liturgiska lagar som gäller för kyrkokonst och framsprungen ur församlingens bön och Guds ord”.